Algemene Voorwaarden

Gratis en Betaalde Recyclingprogramma's

TerraCycle ("TC") streeft ernaar om met haar gratis en betaalde recyclingprogramma's op een ecologisch vriendelijke en rationele wijze te werken. gratis en betaalde recyclingprogramma's hebben daarom eisen m.b.t. de minimale hoeveelheid items die per pakket verzonden dienen te worden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Deze minimale hoeveelheid wordt per gratis en betaalde recyclingprogramma's bepaald en vermeld in de gratis en betaalde recyclingprogramma's​ FAQ (“FAQs”)(welke deel uitmaken van deze algemene voorwaarden per referentie). Verder, kan TC overgaan tot het sluiten van gratis en betaalde recyclingprogramma's locaties indien er geen pakketten van die gratis en betaalde recyclingprogramma's worden ontvangen voor een periode van zes maanden. Dit wordt gedaan om slapende gratis en betaalde recyclingprogramma's te verwijderen zodat er een locatie vrijkomt voor een andere potentiële deelnemer aan de gratis en betaalde recyclingprogramma's. TC kan zo de inzameling van afval en het bedrag voor goede doelen maximaliseren.

Het is verboden om de programma's voor een commercieel doeleinde te gebruiken. TC zal personen of organisaties die zich niet aan deze voorwaarden houden, uit de programma's verwijderen. In deze context zal TC ook gratis programma locaties sluiten indien afval door professionele afvalinzamelingsorganisaties wordt verzonden voor commerciële doeleinden.

Te zware pakketten (meer dan 25 kg per pakket) of te grote pakketten (groter dan 60x60x50cm per pakket), dubbele etiketten, onjuiste of verkeerd gebruikte labels, pakketten of afval dat niet voldoet aan de programmavereisten worden niet geaccepteerd en TC heeft het recht om een persoon of organisatie te verwijderen uit de programma's als het bovenstaande zich voordoet.

Labels kunnen alleen worden gedownload en gebruikt door de accounteigenaar en niet door derden. TC heeft het recht om personen of organisaties die niet aan deze vereiste voldoen, uit de programma's te verwijderen.

Deelname aan Het Programma

Vanaf 14/09/2020 is voor alle publieke inzamellocatie-programma's slechts één inzamellocatie per account per programma.

Per persoon is slechts één account toegestaan.

TC behoudt zich het recht voor om deelnemers of organisaties te verwijderen die niet voldoen aan deze voorwaarden, de wet of wiens gedrag door TC als oneerlijk of frauduleus wordt beschouwd.

Verder zal TC de locaties van gratis programma's sluiten als er gedurende een periode van zes maanden geen pakket is ontvangen via de gratis programmalocatie. Na de sluiting zal de programmalocatie niet meer kunnen deelnemen aan het programma als de plaats ondertussen is ingevuld.

Punten Programma

Na ontvangst in onze verwerkingsfaciliteit voor recycling kan het tot 6 weken duren voordat ontvangen zendingen op je account worden bijgewerkt. Dit komt doordat het aantal behandelde materialen varieert , afhankelijk van het aantal ontvangen zendingen. Dit geldt ook voor de TerraCycle-punten die op je account worden bijgeschreven. Wij stellen je geduld op prijs en doen er alles aan om jouw zendingen zo snel mogelijk te verwerken.

Wil je graag een ontbrekende zending melden, dan heb je daar 90 dagen de tijd voor vanaf de datum dat het pakket door UPS werd opgehaald of bij een UPS-punt werd afgeleverd. Meld je een ontbrekende zending na 90 dagen, dan wordt deze niet meer in behandeling genomen.

Als je een claim wilt indienen voor een gewichtsverschil, heb je 60 dagen de tijd om dit te doen vanaf de datum dat het pakket is ingecheckt door onze verwerkingsfaciliteit (d.w.z. dat het pakket is geüpload naar je account). Claims voor gewichtsverschillen die na deze deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Binnen de meeste gratis en betaalde recyclingprogramma's ontvangen deelnemers waardepunten (“punten”) voor elk stuk afval dat opgestuurd wordt (zolang aan het bovengenoemde minimum per zending wordt voldaan). Er zijn twee manieren om deze punten in te wisselen: a) U kunt ze inwisselen voor een charitatief programma dat gekozen is door TC met een specifiek doel in samenwerking met een Goed Doel (In Amerika kunnen met een aantal punten bomen worden gepland door de Arbor Day Foundation), of b) u kunt deze punten inwisselen voor een geld donatie aan een goed doel naar eigen keuze van de leider van uw locatie. Punten komen te vervallen en een TC gebruikers account wordt gesloten indien er geen activiteit plaatsvindt voor een periode van een jaar. Onder activiteiten valt het aanvragen van verzendlabels, het versturen van afval behorende bij de gratis en betaalde recyclingprogramma's waaraan deelgenomen wordt, en het inwisselen van waardepunten voor een charitatief programma of een gelddonatie aan een goed doel. Vervallen punten kunnen niet meer gebruikt worden om een goed doel te ondersteunen.

In het geval van een wijziging van het minimumgewicht, een vermindering van het aantal toegekende punten of nieuwe beperkingen van de grootte of het formaat van de pakketten, wordt elke deelnemer aan het programma per e-mail op de hoogte gebracht van de wijziging. Elk pakket dat ten minste veertien dagen voor de in de e-mail aangegeven datum van de wijziging wordt verzonden, is onderworpen aan de voorwaarden van het programma dat vóór de aangekondigde datum van kracht is.

Goede Doelen

Een goed doel kan in aanmerking komen voor een gelddonatie indien het onder een van de volgende categorieën valt:

Een ANBI geregistreerd goed doel

Goede doelen die onder de ANBI regeling vallen, kunnen door een gratis en betaalde recyclingprogramma's locatie worden ondersteund. Meer informatie over de ANBI regeling kan gevonden worden op de volgende website: www.belastingdienst.nl/giften/index.html.

Een onderwijs instelling

Naast een goed doel, kan ook geld worden overgemaakt naar een onderwijs instelling om hiermee een onderwijs programma te ondersteunen.

Een kerkelijke instantie

Tot slot kan een gelddonatie worden gedaan aan een kerkelijke instantie. Deze organisaties dienen ook onder de bovengenoemde ANBI regeling te vallen.

Indien u niet zeker weet of het goede doel onder een van de bovenstaande regelingen valt, raden wij u aan contact op te nemen met de betreffende organisatie. Het is uw verantwoordelijkheid ons van de juiste gegevens te voorzien. Indien het geld niet naar een gekozen organisatie kan worden overgemaakt, behoudt TC het recht om het geld over te maken aan een door TC gekozen goed doel.

Soorten Informatie die wij Verzamelen:

TC verzamelt informatie over onze belanghebbenden en bezoekers van onze websites, zodat wij kunnen inspelen op de behoeften van onze belanghebbenden en website bezoekers. Informatie kan worden verzameld als onderdeel van: (i) het nakomen van bestellingen of informatie aanvragen, (ii) de aankoop van producten, (iii) registratie voor programma lidmaatschap, (iv) het indienen van een sollicitatie of (v) uit respons op door TC verzonden communicatie (bijvoorbeeld, enquêtes, speciale aanbiedingen of reservering bevestigingen). Onder persoonlijke informatie die wij verzamelen valt onder andere uw naam, thuis, werk en e-mail adressen, telefoon- en faxnummers, credit card informatie, geboortedatum, geslacht, levensstijl informatie, product voorkeuren, en andere relevante informatie.

TC kan ook onpersoonlijke informatie verzamelen zoals informatie betreffende website gebruik, voorkeur voor communicatie, informatie over milieu vriendelijk (green) inkoop gedrag, en respons van promoties en enquêtes.

Doel Voor de Verzameling, Verwerking en Openbaarmaking:

Verzameling & Gebruik

De primaire doelen van de verzameling van persoonlijke informatie is:

 • het verstrekken van diensten, zoals het verwerken van een transactie (bijvoorbeeld, bij het voltooien van een product bestelling)
 • marketing en communicatie van de producten en diensten aangeboden door TC, onze strategische marketing partners, of andere trusted third party (een derde)
 • uitvoeren van markt onderzoek via enquêtes om inzicht te krijgen in uw behoeften, ter verbetering van de effectiviteit van onze websites, verbetering van uw ervaring met ons en tot slot ter verbetering van onze verschillende types van communicatie, reclame campagnes en/of promotionele activiteiten.

U kunt ons altijd verzoeken geen persoonlijke informatie over u te gebruiken. Dit kan wel effect hebben op bepaalde transacties. Bijvoorbeeld: het niet opgeven van een naam of email adres maakt het voor ons onmogelijk om sommige verzoeken te verwerken; het niet opgeven van een adres kan deelname aan sommige gratis en betaalde recyclingprogramma's uitsluiten of het onmogelijk maken voor TC u in te lichten over acties die plaats/omgeving gebonden zijn.

Verwerking & Openbaarmaking

In de meeste gevallen bewaren wij uw informatie in onze database. Gedurende de verwerking wordt persoonlijke informatie soms gedeeld met TC partners of derden maar puur om redenen omschreven in dit document. Uit principe verkoopt, leent of verstrekt TC geen persoonlijke gegevens aan niet-geaffilieerde derden.

Situaties waarin TC uw gegevens aan anderen doorgeeft kan omvatten:

 

In het geval dat informatie wordt gedeeld zoals hierboven omschreven, beperken wij dit zodanig dat uitsluitend noodzakelijke informatie gedeeld wordt die nodig is voor het specifieke doel. Wij eisen van third parties dat zij uw informatie beschermen en zich houden aan de toepasselijke privacy wet- en regelgeving, tenzij dit noodzakelijk is voor een juridisch proces.

Toestemming

Soms, omdat wij u op de hoogte willen houden, kunnen we u benaderen per post, e-mail, telefoon, of op een andere manier contact met u opnemen en u wijzen op nieuwe TC producten en diensten, of toekomstige speciale aanbiedingen, evenementen, verbeteringen of andere relevante informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ook mailings of andere communicatie van zorgvuldig geselecteerde derden ontvangen. Wij bieden u altijd de mogelijkheid om deze communicatie te weigeren. Hiervoor hoeft u alleen de aanwijzingen op te volgen die hiervoor zijn opgenomen in onze e-mails en andere communicatie, of direct contact op te nemen met TC.

Wij willen al onze vrienden en belanghebbenden op de hoogte houden en eveneens laten profiteren van de voordelen die door TC en haar strategische marketing partners worden aangeboden. In sommige gevallen geeft u impliciet uw toestemming i.v.m. de aard van een door u gevraagde dienst of transactie. Uw toestemming wordt geacht te zijn gegeven voor communicatie van ons die nodig is om te voldoen aan transacties en de diensten die u verzoekt.

Internationale Gegevensoverdracht:

Als wereldwijd bedrijf, streven wij ernaar om u te voorzien van dezelfde uitstekende service in elk land in de wereld. Om dit doel te bereiken, hebben we een wereldwijd netwerk van kantoren, data centers, vertrouwde marketing partners, dienstverleners, klantenservice centers, en opgeleide medewerkers over de hele wereld. De aard van ons bedrijf en onze activiteiten kunnen ons verplichten om uw informatie, met inbegrip persoonlijke informatie, over te dragen aan andere groepsmaatschappijen, locaties, centra van werkzaamheden, data centers, of dienstverleners die zijn gevestigd in andere landen dan waar u woont. Hoewel wetgeving betreffende de bescherming van gegevens en andere wetten van deze landen misschien niet zo uitgebreid is als die in uw eigen land, zal TC passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd en behandeld zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

Toegang Tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie:

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk identificeerbare informatie accuraat en up-to-date is, raden wij u aan om regelmatig uw gegevens te controleren en indien nodig bij te werken (bijvoorbeeld in het geval uw huis of e-mail adres verandert, of wanneer u wilt dat wij op een andere wijze met u communiceren). Let op: in een poging om de juistheid van uw persoonsgegevens te bevestigen, kan u gevraagd worden om een bewijs van identiteit (of een ander document van authenticiteit), samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier. Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie kan niet via de telefoon worden verstrekt.

Indien, bij de controle van uw gegevens, u uw profiel wilt deactiveren, of uw identificeerbare informatie wilt wijzigen, zullen wij proberen dit zo spoedig trachten te doen. Incidenteel kan het voorkomen dat informatie waarvan u gevraagd heeft deze te verwijderen, tijdelijk in bepaalde bestanden bewaard wordt om mogelijke geschillen of problemen goed op te lossen. Bovendien kunnen sommige soorten informatie voor onbepaalde tijd worden opgeslagen in "back up "-systemen of in log files als gevolg van technische beperkingen, financiële of juridische eisen. Verwacht daarom niet dat, in antwoord op uw verzoek, uw persoonlijk identificeerbare informatie onmiddellijk of volledig uit onze databases wordt verwijderd.

Veiligheidsmaatregelen:

TC erkent het belang van informatiebeveiliging, en evalueert en verbetert voortdurend haar technische, fysieke en logische beveiliging regels en procedures. Op alle TC’s eigen websites en servers zijn veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging zover dit binnen onze controle ligt. Hoewel "gegarandeerde veiligheid" niet bestaat, zowel binnen als buiten het internet, beschermen we uw gegevens met behulp van zowel procedurele en technische waarborgen, met inbegrip van wachtwoorden, "firewalls"en het gebruik van encryptie, waar dat passend wordt geacht.

Online Technologieën:

Net als de praktijk is bij de meeste interactieve websites, kan TC gebruik maken van cookies, onzichtbare pixels, en web beacons om informatie te verkrijgen over u tijdens uw bezoek aan onze websites. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat naar uw browser wordt verstuurd vanaf een webserver en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Zij geven aan de computer een unieke identificatiecode, die op zijn beurt wordt gebruikt als uw identiteitsbewijs wanneer u terug gaat naar een TC website.

Cookies zijn ontworpen om u tijd besparen, omdat ze ons helpen u te voorzien van een aangepaste ervaring zonder dat u ons hoeft te herinneren aan uw voorkeuren elke keer u terugkeert naar onze webpagina’s. TC Cookies zijn niet ontworpen om uw bestanden te beschadigen, noch kunnen zij informatie lezen uit andere bestanden op uw harde schijf. Cookies kunnen ons ook helpen u te voorzien van een gepersonaliseerde on-line ervaring op de volgende manieren:

TC cookies worden beperkt tot onze websites alleen, en zijn niet ontworpen om u te volgen bij het surfen op het internet nadat u TC websites verlaten heeft. Wij volgen het gebruik van onze websites om beter aan uw behoeften te kunnen voldoen en om het voor u in de toekomst makkelijker te maken informatie te vinden. Houd er rekening mee dat naast TC cookies, diverse derden ook cookies plaatsen op de harde schijf van uw computer. TC is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid of afwezigheid van cookies van derden, of voor de technologische capaciteiten of toegepaste praktijken door derde partijen.

Indien u liever niet kiest voor de voordelen van cookies, kunt u in uw internetbrowser de wijze waarop uw computer cookies behandelt aanpassen. Afhankelijk van het type browser dat u gebruikt, kunt u uw browser zodanig configureren dat: (i) u op individuele basis of wordt gevraagd om cookies te accepteren of te weigeren (ii) dat uw browser alle cookies weigert. U moet verwijzen naar de leverancier of fabrikant van uw webbrowser voor specifieke details betreffende cookie beveiliging.

Realiseert u echter wel dat afwijzing van cookies negatieve effecten kan hebben voor bepaalde handelingen die u kunt uitvoeren op onze websites en bovendien ons vermogen kan beperken om uw browser te herkennen tijdens een bezoek aan onze websites.

TC kan ook gebruik maken van onzichtbare pixels (web beacons), om te tellen hoeveel mensen bepaalde webpagina's bezoeken. Verzamelde informatie uit onzichtbare pixels wordt gebruikt en gerapporteerd in het aggregaat en bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. TC kan deze informatie gebruiken om marketing programma's en de (website) inhoud te verbeteren.

Links Naar Andere Websites:

Om uw web ervaring te verbeteren, biedt TC web links naar geselecteerde andere websites. TC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze onafhankelijke website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke vorm van reclame of marketing praktijken. Houd er rekening mee dat, terwijl TC uw informatie beschermt op sites die TC eigendom zijn of door TC worden geëxploiteerd, we het privacybeleid van derden niet kunnen controleren en hier niet verantwoordelijk voor zijn. Onder derden vallen websites die worden gecontroleerd door onafhankelijke franchisenemers, door derden-eigenaren van hotels , vakantie ressorten, timesharing (interval eigendom), of verblijfplaatsen die de naam mogen gebruiken van een TC merk, of websites die niet gecontroleerd of goedgekeurd worden door TC. Websites van derden die via links op onze websites worden afgebeeld, hebben aparte privacy en veiligheidsmaatregelen bij het verzamelen van gegevens. Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de praktijken, het beleid en de beveiligingsmaatregelen op de websites van derden. Wij raden u aan contact met hen op te nemen over hun privacy praktijken, beleid en beveiligingsmaatregelen voordat persoonlijk identificeerbare informatie wordt openbaargemaakt. Wij raden u bovendien aan de privacyverklaringen en het beleid van de gelinkte websites te lezen, om te begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en opslaan.

Minderjarigen:

TC richt zich niet op het verkrijgen, noch het rechtstreeks ontvangen van persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen. We streven er daarom naar om bij de aanvraag van persoonlijk identificeerbare informatie, de leeftijd van een respondent te bepalen. We kunnen echter niet altijd bepalen wat de leeftijd is van personen die toegang krijgen tot en gebruik maken van onze websites. Als een minderjarige (zoals gedefinieerd door de plaatselijke toepasselijke wetgeving) ons zijn / haar gegevens geeft zonder ouderlijke toestemming of dat van een voogd, moedigen we de ouder of voogd aan om contact met ons op te nemen om deze informatie te verwijderen en de minderjarige af te melden voor toekomstige marketing communicatie van TC.

Accountoverdrachten:

Als een overdracht van een account aan een derde partij wordt aangevraagd, neem dan contact op met de accounthouder om een dergelijke overdracht goed te keuren en laat de accounthouder alle informatie op zijn of haar account met uw gegevens bewerken. Indien het over te dragen account is aangemaakt met een professioneel e-mailadres van een bedrijf of organisatie en u de oorspronkelijke accounthouder niet kunt bereiken, kan een wettelijke vertegenwoordiger van dit bedrijf of deze organisatie ook een accountoverdracht verzoeken, met een geldig bewijs van vertegenwoordiging. In dat geval moet u het formulier voor accountoverdracht aanvragen en invullen zodat wij een dergelijke overdracht kunnen autoriseren. U kunt dit formulier aanvragen via het e-mailadres klantenservice@terracycle.nl.

Vernieuwing Van de Algemene Voorwaarden

TC kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd veranderen om te voldoen aan regelgeving, zakelijke behoeften, of aan de behoeften van onze gasten, ons eigendom, strategische marketing partners, en dienstverleners te voldoen. Bijgewerkte versies zullen worden geplaatst op onze website en met datum worden afgetekend zodat u altijd op de hoogte bent van wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Effective: 6 oktober, 2011

 • Situaties waarin delen of vrijgeven van uw informatie vereist is, om u producten of diensten aan te bieden die u wenst.
 • Wanneer bedrijven of dienst verleners die namens TC zakelijke activiteiten uitvoeren hiervoor dergelijke informatie vereisen (bijvoorbeeld credit card transactie verwerking, klanten service, marktonderzoek administratie of database management services).
 • om te voldoen aan wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften of verplichtingen, in overeenstemming met de toepasselijke wet of rechterlijk bevel.
 • om informatie te verstrekken zodat wij onze diensten en die van onze vertrouwde partners doeltreffender kunnen maken.
  • Ze herinneren uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toekomstige bezoeken waardoor inloggen makkelijker en sneller gaat
  • Ze zorgen ervoor dat u voorzien wordt van de juiste kaders en inhoud
  • Ze zorgen ervoor dat u alle gevraagde informatie verkrijgt
  • Ze helpen ons communicatie te verspreiden die relevant voor u is en in te spelen op uw interesses en locatie

Klachtenbeleid

Als u zich zorgen maakt over onze service, neem dan contact op met onze klantenservice. Het team van onze klantenservice zal proberen uw vraag zonder onnodige vertraging op te lossen. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via e-mail: klantenservice@terracycle.nl

Vul ons contactformulier in: www.terracycle.com/nl-NL/contact-us

Als onze klantenservice uw probleem niet kan lossen, dan kunnen we dit probleem als klacht registreren. Als we een fout hebben gemaakt, proberen we ervan te leren, om te voorkomen dat we in de toekomst dezelfde fout maken.

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Zodra we een klacht ontvangen, wordt deze doorgestuurd naar het klantenserviceteam en geregistreerd in het klachtenlogboek. De manager die klachten behandelt zal de aangewezen persoon zijn die de klacht geheel afhandelt.

U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw klacht. Het kan gebeuren dat we contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat we uw klacht goed hebben begrepen of voor meer informatie over uw klacht.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal de klantenservicemanager u binnen 21 werkdagen een volledige reactie sturen of een update over de voortgang van het onderzoek en een nieuwe voorgestelde deadline voor hun reactie.

Wij monitoren en beoordelen de effectiviteit van ons klachtenbehandelingsproces om ervoor te zorgen dat dit continu verbetert en dat de lessen uit de klachtenbehandeling worden doorgegeven in de bredere organisatie. De klachten worden elk kwartaal herzien om eventuele trends te signaleren die erop wijzen dat er verdere actie moet worden ondernomen.