Miljøgevinst

Det er utallige miljøfordeler ved å eliminere ideen om søppel, fra reduksjon av karbonutslipp til å begrense avskogning.  

En avfallsfilosofi

"Søppel" finnes ikke i naturen. I et naturlig system transformeres avfall fra en organisme om til noe nyttig for en annen. Revelort kan for eksempel befrukte en nærliggende bærbusk, hvilket kan produsere frukt som kan bli mat for en fugl. Fuglen kan igjen ende opp som mat for reven, og slik fortsetter syklusen. Alle produkter som genereres i systemet blir benyttet, og ingenting går til spille.

Etableringen av syntetiske materialer har ødelagt denne naturlige, sykliske harmonien. Plast og andre menneskeskapte materialer har tilrettelagt for større og mer kostnadseffektive oppfinnelser, men blir dessverre gjort om til ubrukelig søppel som ikke har noen plass i naturens syklus, så snart vi ikke lenger ser materialenes nytteverdi.

I dag finner vi fisk med magen full av plast og fugler som bygger reir av sigarettsneiper. Problemet blir ytterligere forverret av menneskets tendens til overforbruk. Lett og billig tilgang til varer og produkter, kombinert med en dramatisk økning i verdens befolkning og en bruk-og-kast forbrukerkultur har ført til en global søppelkrise.


Virkningen av avfall

I løpet av de siste 100 årene har mengden avfall som mennesker produserer økt med nesten 10.000 prosent. Det er anslått at 25 prosent av dette svimlende volumet ender opp i våre hav, og danner fem gigantiske havstrømmer. Siden bare en liten prosentandel blir resirkulert blir det meste av vårt avfall mumifisert i deponier, hvilket fører til utslipp av metan og andre giftige gasser over lengre tid. Hvis avfallet ikke er begravd, blir det vanligvis brent i forbrenningsanlegg. En meget liten prosentandel av forbrenningsanleggene gir fra seg en viss energi, samtidig som de ødelegger alle verdier, bortsett fra selve energiverdiene i materialene.

Resirkulerbart vs. Ikke-resirkulerbart

Vitenskapen om resirkulering er fokusert på å utvinne materialene som et objekt er laget av. Resirkuleringen av en brukt penn innebærer f.eks. makulering, å skille materialene som den ble laget av fra hverandre, og å smelte disse materialene til råvarer som kan deretter brukes til å lage nye resirkulerte produkter. TerraCycle® resirkulerer over 97 % av avfallet som vi samler inn, i store volum av gangen.

TerraCycles® rolle i resirkuleringen av det som ikke lar seg resirkulere

TerraCycle® arbeider med å eliminere ideen om søppel ved å resirkulere det ikke-resirkulerbare. Dette gjør vi ved å tilby gratisprogrammer som er finansiert av samvittighetsfulle merkevarer og produsenter, samt en rekke betalingsprogrammer som er finansiert av miljøbevisste forbrukere og som tilbyr sirkulærgjenvinning for nesten alle avfallsformer.

TerraCycles® miljøgevinst

Ved å sende avfall til TerraCycle® vil du unngå at det ender opp som søppel, eller i deponi eller forbrenningsanlegg. I stedet vil nye materialer og produkter lages med avfallet som du har samlet inn, og reduserer behovet for å utvinne nye materialer. Dette er ikke en liten effekt ettersom over 90 % av miljøbelastningen fra et gjennomsnittlig produkt kommer fra utvinning og raffinering av råvarer.

Det TerraCycle® ikke gjør: lineære løsninger

Forbrenning av avfall omformer avfallet til aske, gass og varme (hvilket noen ganger omdannes til elektrisitet). Forbrenning har ikke erstattet søppelfyllinger fullstendig, men har betydelig redusert mengden av avfall som deponeres, og regnes som en mer optimal lineær løsning. Forbrenning er ikke en sirkulær løsning, da avfallsmaterialet blir ødelagt i forbrenningsprosessen. TerraCycle® forbrenner ingenting av avfallet som samles inn.

Søppelfylling er et sted for deponering av avfall ved å grave det ned, og er den eldste formen for avfallsbehandling. Historisk sett har søppelfylling vært den mest utbredte metoden for organisert avfallshåndtering, og det har forblitt slik i mange deler av verden. Ingenting av avfallet som TerraCycle® samler inn vil havne på søppelfyllinger.

Søppelfyllinger kan få en rekke negative konsekvenser.
● Dødsulykker (f.eks. åtseletere begravd under avfallshauger)
● Skade på infrastruktur (f.eks. veislitasje grunnet tunge kjøretøy)
● Forurensning av nærmiljøet (f.eks. forurensning av grunnvann og / eller vannførende lag av lekkasje og restgrunnforurensning, både mens og etter at søppelfyllingen er i bruk)
● Avgassing av metan forårsaket av råtnende organisk avfall (metan er en drivhusgass som er kraftigere enn karbondioksid, og kan være en fare for innbyggerne i området)
● Husing av sykdomsspredere som rotter og fluer. Dette er spesielt vanlig ved søppelfyllinger som ikke er vedlikeholdt, hvilket er vanlig i utviklingsland.
● Skader på dyrelivet
● Plagsomme problemer (som støv, lukt, skadedyr og støy)


De fleste moderne søppelfyllinger i industrialiserte land opererer med kontroller som forsøker å håndtere liknende problemer.

Hvordan unngå å kaste i utgangspunktet

Det finnes måter vi kan bedre omstille oss med naturlige prosesser. Kjøpe bevisst, kjøpe holdbart, kjøpe brukt, eller rett og slett ikke å kjøpe i det hele tatt er greie måter å sørge for at vårt individuelle forbruk får en mindre innvirkning på naturen.


Vi har som forbrukere en stor del av ansvaret for søppelproblemet. Hvis vi ikke kjøper noe, så kan det aldri bli til søppel.


Når vi kjøper noe så stemmer vi aktivt for at mer av dette produktet skal lages. Men når vi ikke kjøper noe, så stemmer vi for at mindre av dette produktet blir produsert. 


Hvis alle endret sin daglige stemme (våre daglige innkjøp), kan vi i løpet av kort tid kunne løse den globale søppelkrisen, samt mange andre miljøproblemer. La oss begynne å kjøpe ting som resulterer i noe nyttig. La oss kjøpe holdbare og brukte gjenstander, og før vi kjøper noe i det hele tatt, burde vi kanskje spørre oss selv, “trenger jeg virkelig dette?”