Upptäck vår återvinningsprocess

Image for #RecycleEverything med TerraCycle®

#RecycleEverything med TerraCycle®

TerraCycle skiljer sig från din lokala återvinningsstation. Vi utvecklar återvinningslösningar för avfallsflöden som vanligtvis inte är lokalt återvinningsbara.

Vad som gör något lokalt återvinningsbart beror på om ditt lokala återvinningsföretag kan göra vinst på att återvinna. Om kostnaden för att samla in och bearbeta avfallet är lägre än värdet av den resulterande råvaran kommer den sannolikt att återvinnas lokalt. Om kostnaderna är högre kommer det förmodligen inte att göras det.

Den goda nyheten är att det mesta av skräpet är tekniskt återvinningsbart.

TerraCycle kan återvinna det som är svårt att återvinna eftersom vi samarbetar med varumärken, detaljhandlare och andra intressenter som finansierar återvinningsprocessen.
Image for Forskning och Utveckling

Forskning och Utveckling

Vår process börjar med vårt FoU-team med egna forskare och applikationsspecialister som arbetar på våra olika kontor och samarbetar med ledande universitet. FoU-teamet analyserar materialet för att fastställa rätt sätt att bearbeta det till något nytt. Här ingår att bryta ner avfallet, dela upp det i dess beståndsdelar och sedan återvinna dessa för nya användningsområden.
Image for Regelgranskning

Regelgranskning

TerraCycle genomför en omfattande utvärdering av de material vi planerar att ta emot och återvinna.

Regelverk: Vi granskar lokala, regionala och nationella förordningar för att bekräfta hur varje produkt på den godkända avfallslistan kan samlas in, skickas och/eller lagras på ett säkert sätt på varje marknad.
Teknisk återvinningsbarhet: Vi bedömer materialsammansättningen i det godkända avfallet för att fastställa hur materialet behöver sorteras, bearbetas och omvandlas till användbar råvara för tillverkning av återvunna produkter.
Praktisk återvinningsbarhet: Vi utgår ifrån verkliga faktorer (såsom föroreningsnivåer eller begränsningar för leverantörer och utrustning) för att intyga vi att vi har en hållbar leveranskedja för återvinning.
Image for Mottagning och Incheckning

Mottagning och Incheckning

Avfallsförsändelser skickas till någon av våra lokala TerraCycle bearbetningsanläggningar för återvinning i samma land som avfallet kommer från. TerraCycle är för närvarande verksamt i 21 länder och har mer än 35 sådana bearbetningsanläggningar över hela världen.

När en försändelse från en insamlare anländer till någon av våra anläggningar skannar vi den för att registrera försändelseinformation, datum, vikt och vilket material den innehåller.
Image for Sortering och Aggregering

Sortering och Aggregering

Vi sorterar materialet baserat på egenskaper och sammansättning med hjälp av en mängd olika sorteringstekniker, inklusive manuell sortering, storleksseparering, sjunkande/flytande, optik, luftdensitet, gravitation, magnetism etc, för att kunna dirigera materialet nedströms för korrekt bearbetning och hantering.

Förbränning (och alla andra former av omvandling av avfall till energi) undviks. Vi använder aldrig förbränning som en slutgiltig lösning för något vi garanterar att återvinna (alla godkända avfallsflöden finns listade på våra programsidor). Vi använder endast avfallsbaserad energi för den lilla procentandel material som vi tar emot och som inte uppfyller kraven (dvs. material som programmet inte är avsett att samla in) eller material som enligt lag måste behandlas på detta sätt (t.ex. medicinskt avfall), och vi gör allt vi kan för att återvinna material som inte uppfyller kraven och som kan accepteras i andra program.
Image for Rengöring och Bearbetning

Rengöring och Bearbetning

När de olika materialtyperna har sorterats efter kategori rengörs de och skickas vidare till tredjepartspartners som bearbetar materialen till användbara former.

Metaller och aluminium mals exempelvis ned och smälts till metallplåt, tackor eller stänger. Glas krossas och smälts för att användas i nya glasflaskor (om det är transparent) eller i produkter med tegel, cement eller betong (om det är färgat). Gummi kryomals vanligtvis till pulverform för att sedan användas i golvapplikationer. Organiska ämnen komposteras eller används i industriella och kommersiella gödningsmedel.

Plast är den största materialkategorin som samlas in genom våra program. Dessa material storleksreduceras (strimlas eller mals) och smälts sedan för att omformas till pellets, flingor eller pulverformat.
Image for Vad händer med det återvunna materialet?

Vad händer med det återvunna materialet?

När vi återvinner avfall till råmaterial säljs det till tillverkningsföretag som producerar slutprodukten och slutför återvinningsprocessen. Sådana slutprodukter kan vara utomhusmöbler och terassdäck, lastpallar i plast, vattenkannor, förvaringsbehållare och soptunnor, rör för byggnadstillämpningar, golvplattor, ytbeläggning till lekplatser och idrottsplaner samt mycket annat.

Vi kontrollerar noggrant förflyttningen av material genom varje del av återvinningsprocessen för att upprätthålla en bevakad återvinningskedja. På så sätt kan vi spåra och bekräfta vart materialet skickades och varför.