Vad händer med avfallet?

TerraCycle skiljer sig från traditionella kommunala återvinningsföretag eftersom vi fokuserar på ett brett utbud av avfallsflöden som vanligtvis inte är lokalt återvinningsbara.

Vår process börjar med vårt FoU-team – interna forskare och materialtillämpningsspecialister, som arbetar på våra olika kontor och även samarbetar med ledande universitet, analyserar materialen för att fastställa rätt sätt att bearbeta dem till nya material. Här ingår att bryta ner avfallet, dela upp det i dess beståndsdelar och sedan återvinna dessa för nya användningsområden.

När FoU är genomfört och ett återvinningsprogram är igång bygger vårt materialteam upp en aktiv leveranskedja för insamling, sortering, återvinning och slutmarknader. För att ligga steget före när det gäller förpackningsinnovationer och ny teknik utnyttjar vi ett brett nätverk av tredjepartslogistik, sortering och bearbetningskapacitet för att förverkliga våra lösningar.

FoU OCH REGELVERK

TerraCycle gör en omfattande grundutveckling för att bedöma vilka material vi planerar att ta emot och återvinna:

  • Regelverk: Vi granskar lokala, regionala och nationella förordningar för att bekräfta hur varje artikel på den godkända avfallslistan kan samlas in, skickas och/eller lagras på ett säkert sätt på varje marknad.
  • Teknisk återvinningsbarhet: Vi bedömer materialsammansättningen i det godkända avfallet för att fastställa hur materialet behöver sorteras, bearbetas och omvandlas till användbar råvara för tillverkning av återvunna produkter.
  • Praktisk återvinningsbarhet: Baserat på verkliga faktorer (som föroreningsnivåer eller begränsningar för leverantörer och utrustning) bekräfta vi att vi har en hållbar leveranskedja för återvinning.

TerraCycles globala FoU-huvudkontor är baserat i Rutgers University EcoComplex, ett forskningsnav för miljö- och förnybar energi.

MOTTAGNING OCH INCHECKNING

I varje land skickas avfallstransporter till en lokal TerraCycle förbehandlingsanläggning för återvinning, som alltid är lokaliserad i det land avfallet kommer ifrån.

När en sändning anländer till förbehandlingsanläggningen checkas den in, vägs och inspekteras visuellt med avseende på föroreningar.

TerraCycles förbehandlingsanläggningar är specialiserade anläggningar som tar emot avfall, registrerar data, separerar olika material manuellt (där så är tillämpligt) och samlar in material för återvinning.

SORTERING OCH AGGREGERING

Med hjälp av en rad olika tekniker sorterar vi materialet baserat på materialegenskaper och sammansättning, därefter aggregeras liknande material för att nå minimivolymtrösklar för vidare bearbetning.

TerraCycle använder en mängd olika sorteringstekniker såsom manuell sortering, storleksseparation, flyt/sjunk, optisk, luftdensitet, gravitation, magnet med mera för att föra materialet vidare till korrekt bearbetning och hantering.

TerraCycle undviker förbränning och använder det aldrig som en slutgiltig lösning för något som vi garanterar att vi återvinner. En liten procentandel av utvalda föremål sorteras ut och behandlas genom förbränning och används av behandlingsanläggningen direkt och/eller det lokala elnätet. Detta gäller material som måste hanteras på detta sätt på grund av rättsliga restriktioner, avfall som inte uppfyller kraven eller objekt som tydligt beskrivs i TerraCycle-programbeskrivningar.

Dessa bilder, tagna i en av TerraCycles förbehandlingsanläggningar, visar teammedlemmar som sammanställer de nysorterade materialen till ett bulkformat som förberedelse för bearbetning.

RENGÖRING OCH BEARBETNING

När de olika materialtyperna har sorterats efter kategori rengörs de och skickas sedan till tredjepartspartners som bearbetar materialen till användbara former.

Metaller och aluminium mals exempelvis ned och smälts till metallplåt, tackor eller stänger. Glas krossas och smälts för att användas i nya glasflaskor (om det är genomskinligt) eller i produkter med tegel, cement eller betong (om det är färgat). Gummi kryomals vanligen och storleksreduceras till pulveriserat tillstånd för golvläggningsändamål. Organiska ämnen komposteras eller används i industriella och kommersiella gödningsmedel.

Plast är den största materialkategorin vi samlar in genom våra program. Dessa material storleksreduceras (strimlas eller mals) och smälts sedan och omformas till pellets, flingor eller pulverformat.

TerraCycle-teamets medlemmar förbereder material för återvinning. TerraCycle samarbetar med ett nätverk av tredjepartsleverantörer (som är förkvalificerade och anlitas av vårt materialteam) för att säkerställa att allt avfall behandlas.

ÅTERVUNNA PRODUKTER

När vi har säkerställt att avfallet återvinns till råmaterial säljs det till tillverkningsföretag som framställer slutprodukter och därigenom slutför återvinningsprocessen. Sådana slutprodukter kan vara utomhusmöbler och terasser, lastpallar i plast, vattenkannor, förvaringsbehållare och soptunnor, rör för byggnadstillämpningar, golvplattor, ytbeläggning till lekplatser och idrottsplaner samt mycket mer.

Bänkar, lekplatser och trädgårdssängar är några av alla de slutprodukter som kan tillverkas av återvunnet material som samlats in via våra program.

Våra synpunkter på avfallslösningar

Använder TerraCycle mekanisk eller kemisk återvinning?

TerraCycle använder i allmänhet lösningar som inte enbart garanterar teknisk återvinningsbarhet utan även praktisk återvinningsbarhet. Teknisk återvinningsbarhet är förmågan att konvertera material till ett nytt användbart format, ofta i ett laboratorium eller en demonstrationsmiljö. Den tar inte hänsyn till ekonomisk bärkraft, men är en förutsättning för praktisk återvinningsbarhet. Det som skapar praktisk återvinningsbarhet för ett specifikt avfallsflöde är om en leveranskedja för avfallshantering kan återvinna det på ett lönsamt sätt.

Återvinningsföretag är vanligen vinstdrivande och fokuserar därför på att återvinna avfallsströmmar som de kan göra vinst på. För de flesta produkter och förpackningar är kostnaden för insamling och bearbetning vanligtvis högre än värdet av materialet – så även om materialen är tekniskt återvinningsbara återvinns de i dagsläget inte i någon större skala. Det är därför TerraCycle har skapat en alternativ metod för avfallshantering.

Mekanisk återvinning innebär att kasserade artiklar återvinns och omvandlas till användbara material genom att deras sammansättning bryts ned och omvandlas till något nytt. Det är så det mesta av det avfall som samlas in via TerraCycle hanteras.

Kemisk återvinning är ett samlingsnamn för olika processer som kemiskt förändrar plast för att förbereda den för bearbetning, antingen genom att tillföra värme, avlägsna syre, använda solvolys eller genom andra metoder. TerraCycle använder idag lösningar för kemisk återvinning i utvalda tillämpningar, och vi har gjort stora investeringar i omfattande FoU för att utvärdera ytterligare lösningar. Vi kommer inte att använda kemiska återvinningsmetoder som omvandlar plast till bränsle eller energi.